Usynlig blokk

Arbeidet med å utrede permanent base har startet

Publisert 25. februar 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 12. april 2019)

Arbeidsgruppa har hatt sitt første møte

Arbeidsgruppa som skal utrede og gi forslag til plassering av en fremtidig permanent ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms / Nordre Nordland) hadde vårt første møte nå i februar. Vi har laget utkastet til prosjektbeskrivelse med intern oppgavefordeling for deltakerne i prosjektet.

Prosjektledelse og arbeidsgruppene møtes igjen i midten av mai for å sette sammen de ulike delene. I bakkant av dette møtet, når vi har noe konkret å vise frem, bli referansegruppene spurt om innspill og råd.

Vedtatt prosjektbeskrivelsen er lagt ut på våre nettsider slik at alle som er interessert kan lese den her.

 

Anbefalt plassering skal bygge på:

 • Betydning for det prehospitale tilbudet for befolkningen i regionen. Det må belyses hvordan befolkningen i området totalt sett har fått dekket sine behov (inkludert 330 skvadronen og andre relevante ambulanseressurser sine operasjoner i området).
 • Flyoperative og sikkerhetsmessige forhold ut fra beredskap, gjennomføringsevne og flysikkerhet
 • HMS faktorer for mannskap på helikopterbasen
 • Økonomi
  • Etablering av base
  • Driftsøkonomi

Arbeidsgruppen består av

 • 2 relevante fagpersoner fra luftambulansetjenesten ved hhv.
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og
  • Nordlandssykehuset HF (NLSH).
 • 1 representant fra operatør (dersom ikke habilitetshindring)
 • Representanter (til sammen 3) for tillitsvalgt og vernetjenesten fra UNN, NLSH og operatør
 • 1 representant for brukere (brukerutvalg)
 • Sykehusinnkjøp (prosjektadministrasjon)
 • 1 representant fra Helse Nord RHF v/fagavdelingen
 • 2 representanter fra LAT HF (Luftoperativ og medisinsk kompetanse)

 

I tillegg ekstern ressurs for tolking og vurdering av virksomhetstall og virksomhetsrapporter.

 

Referansegruppen består av

Medlemmer fra regionrådene i Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør Troms.

 

Styringsgruppe

Eierdirektør Helse Nord RHF, Fagdirektør Helse Nord RHF, To representanter fra styret Luftambulansetjenesten HF.