Etiske retningslinjer

Luftambulansetjenestens etiske retningslinjer gjelder alle medarbeidere og styremedlemmer.

Gjør deg kjent med dem. De omhandler bl.a. ytringsfrihet, habilitet, varsling om kritikkverdige forhold, gaver, kurs/kongresser/faglige møter og bistillinger/bierverv.

Retningslinjene er vedtatt i styremøte i Luftambulansetjenesten ANS 1. desember 2011

 

1. Innledning

De etiske retningslinjene gjelder for deg som er ansatt eller styremedlem i Luftambulansetjenesten ANS. De gjelder sammen med eventuelle egne yrkesetiske retningslinjer du er underlagt. Retningslinjene er av overordnet karakter og er ment å være generelle rettesnorer som krever refleksjon av den enkelte.

2. Verdigrunnlag

Luftambulansetjenestens primære og prioriterte oppgave skal være å bidra til at befolkningen får nødvendig akuttmedisinsk behandling.

Luftambulansetjenesten ANS virke skal i alle sammenhenger være basert på våre verdier, som er:

   •Sikkerhet
   •Kvalitet
   •Tilgjengelighet

Luftabulansetjenesten ANS er et arbeidsfellesskap der alle lojalt bidrar til å virkeliggjøre vår visjon, våre mål og våre verdier. Vår etikk og vårt miljø- og samfunnsansvar skal være synlig og kjent internt og eksternt. 

3. Stolthet og lojalitet

Luftambulansetjenesten ANS ønsker å fremme en kultur med stolte og lojale medarbeidere. Rettsreglene, etiske retningslinjerog lederbeslutninger er noen ytre rammer som gjelder for den enkelte medarbeiders virke.

Lojalitetsplikt betyr at du ikke må følge pålegg som er ulovlige. Du både kan og bør reise nødvendige motforestillinger før en avgjørelse tas slik at saksforberedelsen gir et mest mulig komplett bilde av ulike hensyn og verdier i saken. Når beslutninger så er tatt, forventes det at disse blir fulgt.

4. Samfunnsansvaret til Luftambulansetjenesten ANS

Luftambulansetjenesten ANS er et offentlig selskap, eid av de fire regionale helseforetakene. Selskapet er en felles enhet for eierne, med formål om å oppfylle de regionale helseforetakenes "sørge for ansvar" for luftambulansetjenesten.

Fordi selskapet er offentlig eid, kommer driftsgrunnlaget indirekte fra fellesskapet som en direkte følge av felles regionale beslutninger og strategier. Dette medfører at vi må stille store krav til oss selv med hensyn til hvordan vi opptrer,og hvordan vi utnytter egne og andres ressurser til det beste for en ønsket og planlagt utvikling innen det definerte ansvarsområdet.

Samfunnsansvaret innebærer at vi i samarbeid med eierne våre har et langsiktig ansvar for å utvikle gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene.

Samfunnsansvaret utøves ved å vise åpen og etisk adferd som:

•bidrar til bærekraftig utvikling, herunder miljø, helse og velferd i samfunnet

•tar hensyn til forventningene fra intessenter

•og er i samsvar med gjeldende lov og forenlig med internasjonale adferdsnormer

•er integrert i hele organisasjonen og praktiseres i organisasjonens ulike forhold

 

Samfunnsansvaret omfattes også av at vi selv oppfyller lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet. Dette betyr at vi skal operere, eventuelt handle, i tråd med lovverket, og at vi tar et selvstendig ansvar for at aktørene rundt oss gjør det samme. Dette omfatter alle forhold, inkludert forretningsmessige forhold og informasjonssikkerhet.

5. Forholdet til leverandører

Leverandørene våre må kunne forholde seg til en kjent og mest mulig langsiktig utviklingspolitikk, kjente og forutsigbare rammer og vilkår, og en rettferdig konkurransesituasjon. Også våre leverandører forventes å opptre forsvarlig og etisk. Forhold som kun vedkommer oss og leverandør skal ikke gjøres kjent for andre.

Vi skal så langt det er mulig tilrettelegge for at leverandører til Luftambulansetjenesten ANS skal kunne gjennomføre sine leveranser på en kostnadseffektiv måte.

Luftambulansetjenesten ANS betaler direkte for de tjenester som mottas, og motytelser eller gaver skal ikke inngå i regnestykket.

De kontrollspørsmål vi stiller til oss selv skal også stilles til våre leverandører. Tilbud om utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag (korrupsjon), skal uten opphold meldes via linjen eller via Luftambulansetjenesten ANS' rutiner for varsling.

6. Ytringsfrihet

Alle har en grunnleggende rett til å delta i offentlig debatt. Det er viktig at du med din fagkunnskap bidrar i samfunnsdebatten.

Når du deltar i det offentlige ordskiftet, må det gjøres innenfor selskapets kommunikasjonsstrategi. Som ansatt må du vurdere grensegangen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt.

Når du ytrer deg offentlig skal du alltid presisere at uttalelsen står for egen regning hvis personlige sysnpunkter fremmes.

7. Habilitet

Det er avgjørende for tilliten til Luftambulansetjenestens virksomhet at det ikke kan reises tvil om at hver sak behandles og avgjøres på en upartisk måte, upåvirket av dine personlige interesser. Du skal derfor gjøre deg kjent med habilitetsbestemmelsene i forvaltningslovens kapittel II, og forholde deg til disse. Samarbeid mellom Luftambulansetjenesten ANS og eksterne aktører skal foregå på en slik måte at hverken pasienter, pårørende, eksterne forbindelser eller samfunnet for øvrig kan trekke selskapet eller din uavhengighet i tvil.

8. Varsling av kritikkverdige forhold

Du skal varsle om kritikkverdige forhold, som for eksempel ved brudd eller begrunnet mistanke om brudd på sikkerhetsbestemmelser, korrupsjon, forbrytelser og misligheter. Varsling skal normalt skje til nærmeste leder, men kan også skje til andre overordnete, tillitsvalgt, verneombud eller internrevisjonen. Om nødvendig kan du varsle anonymt. Hvis spesielle forhold gjør det vanskelig å ta saken opp internt, kan du varsle offentlige myndigheter, for eksempel luftfartstilsynet, helsetilsynet, arbeidstilsynet, politiet eller annen offentlig kontroll- eller tilsynsmyndighet.

Dersom du vurderer å varsle, bør du stille deg selv spørsmål bl.a om hva motivet for varslingen er og om forholdet objektivt sett må vurderes som alvorlig.

Varsling skal ikke medføre interne sanksjoner. Det er etablert egen rutine for hvordan varsling skal skje.

9. Forvaltning av Luftambulansetjenesten ANS' ressurser

Luftambulansetjenesten ANS's ressurser skal forvaltes faglig forsvarlig og mest mulig rasjonelt. Enhver må vurdere om ressursene brukes på fornuftig og formålstjenlig måte.

10. Innkjøp

Lov om offenlige anskaffelser med tilhørende forskrifter gjelder for alle kjøp du gjennomfører eller er involvert i. Regelverket legger til rette for at du skal kunne opptre slik at allmenheten får tillit til at store og små innkjøp skjer på en riktig og samfunnstjenlig måte. Du er forpliktet til å følge regelverket og være lojal til inngåtte avtaler.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gitt ut veilederen "Etiske krav i offentlige anskaffelser". Veilederen skal være en del av rammeverket for våre innkjøp.

11. Gaver og andre fordeler

Hovedregelen er at du ikke skal motta gaver, hverken for deg selv eller andre.

Dette omfatter også mottak av, eller legge til rette for å motta, reiser, hotellopphold, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller av giveren ment til, å påvirke dine tjenestehandlinger.

Du skal heller ikke gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet eller ment å påvirke mottakerens tjenestehandlinger, eller bruke din stilling til å skaffe deg eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfeller hvor eventuelle fordeler ikke vil påvirke dine tjenestehandlinger.

Påskjønnelser som f.eks blomster og annet som ikke har omsetningsverdi, og som åpenbart ikke har til hensikt å påvirke din tjenesteutøvelse kan du ta imot.

12. Kurs, kongresser og faglige møter

Det er positivt om virksomheter, enheter, faggrupper og du som fagperson deltar eller bidrar faglig i kurs, kongresser og faglige møter. Invitasjonen skal gå til selskapet og det skal fremgå av invitasjonen hvem som arrangerer og betaler en aktivitet. Du som ansatt har ansvar for klarering, selskapet må godkjenne aktiviteten og skal kunne dokumentere godkjente aktiviteter.

Reise- og oppholdsutgifter ved deltakelse på kurs og kongresser skal som hovedregel dekkes av Luftambulansetjenesten ANS. Forutsetningen for eventuelle unntak er blant annet at arrangementet er vesentlig for faglig oppdatering og for selskapets samlede kompetanseutvikling og strategi.

Kurs, seminarer, kongresser og faglige møter i egen regi av Luftambulansetjenesten ANS skal som regel arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra leverandører eller mulige leverandører.

Hvis Luftambulansetjenesten ANS på annen måte involveres i arrangementer, for eksempel når en fagforening, leverandør eller potensiell leverandør spør om faglig bistand, bruk av Luftambulansetjenestens lokaler eller lignende, skal dette avklares i forkant og synliggjøres skriftlig. 

13. Etisk rekruttering

Global mangel på helsepersonell og skjev fordeling mellom land fører blant annet til at store befolkningsgrupper i utviklingsland ikke får helsetjenester. Norge har forpliktet seg til ikke aktiv rekruttering av helsepersonell fra land som selv har mangel på slikt personell, og det forutsettes at all rekruttering skjer i samsvar med WHO's internasjonale retningsliner for etisk rekruttering.

14. Bistillinger og bierverv

Det er positivt om du påtar deg eksempelvis undervisnings- og forskningsoppgaver ved universitet og høgskoler. Bistillinger eller andre oppgaver skal likevel ikke skape tvil om din integritet eller ansettelse i Luftambulansetjenesten ANS. Dette betyr at du ikke kan gå inn i bistillinger som står i konkurranse til egen virksomhet, eller har et omfang som gjør at det går ut over ditt ordinære arbeid. Tilsvarende skal ikke bierverv belaste egen virksomhets infrastruktur eller andre ressurser med mindre dette er avtalt på forhånd.

Bistillinger og bierverv avklares i forkant med nærmeste leder. I tilfeller hvor dobbelt lønn er aktuelt (honorar fra biarbeidsgiver + lønn fra hovedarbeidsgiver) skal eventuell trekk i lønn fra hovedarbeidsgiver avklares.

Du må heller ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet som konkurrer med, eller har et forretningsmessig forhold til, Luftambulansetjenesten eller virksomhet eid av helseforetak.