Instruks for styret i Luftambulansetjenesten HF

 

Instruksen for styret i Luftambulansetjenesten HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som
gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak.

Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter, instruksjoner fra
foretaksmøtet og foretakets etiske retningslinjer.

 

Hele instruksen kan du lese i vedlagt PDF nede på denne siden: