Nasjonale standarder for luftambulanseleger (helikopter), flysykepleiere og redningsmenn

Revidert 202I : Nasjonal standard for flysykepleiere

 
Ny standard har fått en strammere regi, struktur og oppbygning av innhold, der det er flyttet rundt på avsnitt og tema for å gi en bedre helhet. Tekst som i forrige utgave omhandlet forskrifter eller lovverk er tatt ut, og der hvor slikt er aktuelt, henvises det til gjeldende lov, forskrift eller standard i fotnote. 
Når det gjelder grunnleggende kvalifikasjoner og vedlikehold av kompetanse og ferdigheter, er de store linjene videreført fra første utgave, uten vesentlige endringer for de fleste av kravene.
 
Revidert utgave av standarden ble presentert for Styret i LAT HF som styresak 59-2021 og godkjent for videre behandling og godkjenning i det interregionale fagdirektørmøtet.
 

Nasjonal standard for flysykepleiere revidert 15. april 2021 er nå godkjent av de regionale helseforetakene og erstatter forrige utgave av 13. mai 2013.

Hensikten med standardene er å bidra til at luftambulansetjenesten framstår med god og likest mulig kvalitet over hele landet. Helseforetak som har medisinsk ansvar ved baser med spesielt krevende oppgaver som standardene ikke tar hensyn til, forutsettes å definere høyere og mer spesifikke krav i samsvar med lovkravet om faglig forsvarlighet.  

Standardene finnes vedlagt nedenfor.

OBS: Nytt EU-regelverk «Regulation on Aircrew», ble innført i Norge 9. april 2013. Dette erstatter helsekravene gitt i forskriften BSL C 1-3. Les mer her: Regulation on Aircrew

Nasjonal Standard for redningsmenn  beskriver de til enhver tid gjeldende myndighetskrav knyttet til redningsmenn i luftambulansetjeneste (LAT), redningshelikoptertjeneste og SAR offshore. Standarden ble etablert første gang i 2002, og er revidert i  2010 og siste gang i 2019.