Prosjektrapport Landingsforhold ved sykehus

Luftambulansetjenesten ANS (Nå Luftambulansetjenesten HF) gjennomførte vinteren 2007/08 en kartlegging av helikopterlandingsplassene ved 54 somatiske akuttsykehus. Situasjonen ble vurdert som mindre tilfredsstillende, og Helse- og omsorgsdepartementet fulgte opp saken i sin styringsdialog med de regionale helseforetakene. Nasjonalt AD-møte ba i mai 2010 LAT ANS om å etablere et prosjekt for å ivareta foretaksmøtets krav om forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptre ved akuttsykehusene. De ansvarlige for bygg og eiendom er involvert gjennom prosjektets styringsgruppe. 

Oppdraget er løst gjennom oppdatert kartlegging av landingsforholdene, vurdering av hvert enkelt sykehus og anbefaling av tiltak, basert på gitte kriterier. I prosjektperioden er det gitt råd og veiledning og gjennomført kompetansehevende tiltak for helseforetakene. Rapporten redegjør for eksisterende og kommende regelverk og gir en veiledning i forhold til utbygging og drifting av landingsplasser.

Prosjektarbeidet ble forsinket hovedsakelig av to grunner. Luftfartstilsynet meddelte i brev av januar 2012 at det aktuelle regelverket for utforming av helikopterplasser ville bli sterkt endret. Dernest måtte prosjektet konferere med Forsvaret om det nye regelverket kunne benyttes fullt ut for de store redningshelikoptrene. Disse to forholdene representerte viktige premisser for prosjektgruppens anbefalinger, så en måtte avvente avklaringer.

I prosjektperioden har det blitt iverksatt tiltak med landingsplassene ved en rekke sykehus, så forholdene er sterkt forbedret siden 2008.

Rapporten vil nå bli sendt til helseforetakene for oppfølging. Siden Regjeringen 19. desember signerte kontrakt med Agusta Westland om kjøpr av 16 stk. AW 101 redningshelikoptre, blir det nødvendig at de sykehusene som har trafikk med redningshelikopter gjennomfører en analyse av mulige konsekvenser. I tillegg til at landingsplassen må være stor nok (diameter 22,8 m eller 28,5 m når helipad er på tak eller plattform) og tåle en helikotervekt på 16 tonn, bør miljøkonsekvensene vurderes.

Prosjektrapporten ble framlagt for RHFenes administrerende direktører i møte 16. desember.

Rapporten finnes vedlagt (nederst på siden)