Retningslinjer for bestilling av luftambulanse

 

Det er landets AMK-sentraler som iverksetter ambulanseoppdrag og koordinerer disse. Det skjer på bakgrunn av at publikum varsler om hendelser eller at leger og jordmødre rekvirerer ambulanse. Slike rekvisisjoner kommer fra primærhelsetjenesten eller helseinstitusjoner. Ambulansepersonell kan under oppdrag anmode om støtte av luftambulanse

 

Rekvirering

OBS:
Ved akutt behov varsles luftambulanse ved henvendelse til nærmeste AMK-sentral tlf. 113

Retningslinjer for bruk av luftambulanse

Rekvireringsretningslinjer fastsatt av Sosialdepartementet 1. juli 1993 erstattes 1. april 2009 av: Retningslinjer for bruk av luftambulanse. Retningslinjene er primært ment for AMK-sentraler og annet helsepersonell som i kraft av sin stilling kan rekvirere luftambulanse. AMK-sentralene utarbeider på bakgrunn av retningslinjene spesifikke prosedyrer for sitt ansvarsområde.

Publikum benytter medisinsk nødtelefon 113.

HOVEDPRINSIPPER:

I. Luftambulanse kan brukes når det foreligger sykdom eller skade som krever rask og/eller spesialisert overvåkning, akuttmedisinsk behandling og transport. Bruk av luftambulanse skal alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller ambulansebåt og skal gi en forventet økt helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser.

II. Luftambulanse kan også brukes i situasjoner hvor tidsfaktoren ikke er avgjørende, men hvor bruk av ambulansebil eller ambulansebåt vurderes å representere en uakseptabel fysisk eller psykisk belastning for pasienten, for eksempel ved spesielt lang transportavstand/tid eller ved åsteder som er vanskelig tilgjengelig for landbaserte ressurser.

III. Ambulansefly og unntaksvis ambulansehelikopter kan også benyttes til tilbakeføringer av pasienter der lufttransport er nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Dette gjelder også der sykehusene må frigjøre kapasitet for å sikre tilfredsstillende beredskap for mottak av nye pasienter. Beredskapshensyn skal prioriteres foran tilbakeføringsoppdrag, og primært bør retur til egen base utnyttes til slike oppdrag.

IV. I spesielle situasjoner, når det anses tvingende nødvendig på grunn av tidsaspektet, kan luftambulanse benyttes til transport av for eksempel medisinsk utstyr, medikamenter, organer, blod og helsepersonell.

V. Luftambulanse kan benyttes til enkle søk- og redningsoppdrag (SAR).

VI. Luftambulanse skal ikke benyttes til andre politioppdrag enn SAR. Etter nøye vurdering kan imidlertid politi følge med for å sikre en trygg gjennomføring av akuttmedisinske oppdrag.

VII. Redningshelikopter kan benyttes til ambulanseoppdrag etter godkjenning fra HRS.

VIII. Når det vurderes mer hensiktsmessig, kan luftambulansetjenestens personell rykke ut med legebil i stedet for luftambulanse. Legebil benyttes etter de samme kriteriene som luftambulanse og skal ikke erstatte varsling og bruk av kommunal legevakt.