Usynlig blokk

Utredning av permanent base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Publisert 7. november 2018 av Knut Haarvik

(Sist endret 4. februar 2019)

 

Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF, har fått i oppgave å utrede og anbefale hvor ambulansehelikopteret i Midtre Hålogaland bør plasseres og ha sin base.

Utredningen skal ta utgangspunkt i den opprinnelige utredningen fra 2012, og erfaringene fra tre års drift på Evenes skal vektlegges. Den nye utredningen er bestilt av Helse Nord RHF og skal leveres innen 20. september 2019.

Anbefalt plassering skal bygge på:

 • Betydning for det prehospitale tilbudet for befolkningen i regionen. Det må belyses hvordan befolkningen i området totalt sett har fått dekket sine behov (inkludert 330 skvadronen og andre relevante ambulanseressurser sine operasjoner i området).
 • Flyoperative og sikkerhetsmessige forhold ut fra beredskap, gjennomføringsevne og flysikkerhet
 • HMS faktorer for mannskap på helikopterbasen
 • Økonomi
  • Etablering av base
  • driftsøkonomi

Luftambulansetjenesten HF fikk mandat for utredningen i november 2018 og et revidert mandat 23. januar 2019. Det er det reviderte mandatet som er styrende.

 

På denne siden finner du informasjon om hvordan vi legger opp arbeidet. Kort fortalt betyr det:

 • hva vi skal gjøre i denne utredningen
 • hvordan vi skal jobbe den frem
 • hvem som deltar i prosjektet

Vi skal informere om viktige milepæler og lage en tidslinje slik at det blir lett for alle å orientere seg som fremdriften i arbeidet.

 

Bakgrunn

I 2013 vedtok styret i Helse Nord at det skulle opprettes en ambulansehelikopterbase inne på Harstad Narvik lufthavn Evenes. For å komme raskt i gang ble det leid en eldre hangar av Forsvaret og basen ble satt i drift 30. april 2015. Luftambulansetjenesten HF ikke funnet egnet tomt for bygging av permanent base inne på lufthavnen. Årsaken er funn av miljøgifter i grunnen der Avinor har ledig areal for bygging. Samtidig trenger Forsvaret selv lokalene dagens base bruker når leiekontrakten med Forsvaret løper ut i slutten av april 2019. Det er også forsøkt å finne egnet plass for en permanent base i umiddelbar nærhet til lufthavna. Men etter sondering og befaring sammen med Evenes kommune ble det ikke funnet egnet plass som var tilgjengelig.

Les mer om mandat og ortganisering i Rev. mandat nederst på siden (vedlegg)

 

To parallelle oppdrag

Luftambulansetjenesten HF har også fått i oppdrag fra Helse Nord så raskt som mulig å etablere en midlertidig ambulansehelikopterbase i nærheten av dagens base som ligger på Harstad Narvik lufthavn Evenes. De to oppdragene er helt avskilt og vil ha ulike prosjektgrupper. (Etablering av midlertidig ambulansehelikopter base i Skånland)

 

Nede på siden finner du vedlegg med:

 • Rev. Mansdat for utredning av permanent base (vedlegg)
 • Mandat for utredning av permanent base (vedlegg)
 • Utredningen fra 2012

NB: Prosjektbeskrivelse av utredningen (Leges ut når den er vedtatt)

 

 

Ingen relaterte nyheter.