logo Luftambulansetjenesten

Hospitering på basene

Det er mange som har lyst å hospitere i luftambulansetjenesten, og det er veldig positivt. Her finner du reglene for medisinsk og operativ hospitering, både i ambulansehelikoptertjenesten og i ambulanseflytjenesten.

Et gult og grønt helikopter

Foto: Andreas Hjert

Mange ønsker å hospitere i ambulanseflytjenesten

Luftambulansetjenesten HF har et  organisatorisk og operativt ansvar for luftambulansetjenesten, mens helseforetakene har det medisinske ansvaret.

Oversikt over alle basene og baseledere

Kontaktinformasjon for media som ønsker å besøke basene

Henvendelser om andre besøk rettes til baselederne. 

Medisinsk hospitering

Hospiteringsforespørsel på  ambulansehelikopter og ambulansefly rettes til medisinsk ledelse ved luftambulansebasene..  Oversikt over hvilket helseforetak som dekker hvilken base finner du i vår baseoversikt over. 

Ambulansehelikopter  er medisinsk bemannet med anestesilege og redningsmann (som enten er utdannet sykepleier eller ambulansearbeider).

Ambulansefly  er bemannet med anestesi- eller intensivsykepleier​, og anestesilege er med ved behov.  

Ambulansehelikopterbasene opplever stor interesse for besøk og hospitering ved basene. På grunn av en travel og uforutsigbar arbeidshverdag  , etterfulgt av pålagte hviletider, er det behov for å begrense tilgangen til hospitering. I samarbeid med operatøren Norsk Luftambulanse AS (NLA AS) og de ansvarlige helseforetakene, forbeholdes derfor hospitering primært til de med tjenstlig behov etter følgende prioritering:

1: Utsjekk av eget personell (skal ikke kombineres med hospitering fra eksterne)

2: AMK-leger (LIS-leger i relevant spesialisering)

3: AMK-personell (fra både LA-AMK og andre AMK-sentraler)

4: LIS-leger (i relevant spesialisering) i nedslagsfeltet

5: Ambulansepersonell fra nærområdet

6: Andre eksterne med relevant fagområde for hospitering​

 

 Generelle vilkår

Normalt aksepteres hospitering kun en dag per uke per base.

  • Hospitering bør unngås i  i høytidsperioder og  i skolens sommerferie.
  • Hospitering som medfører flyging bør legges til den lyse tiden av året.
  • Hospitanter skal fylle ut taushetserklæring/ hospiteringsskjema ved oppstart av hospiteringen.
  • Det er ikke anledning til å publisere film eller bilder fra hospiteringen

Betingelser for hospitering kan variere fra base til base, og hospitanter får mer utfyllende detaljer etter avtale (ref. lokal basehåndbok og i medisinsk instruks).

Hospitanten bør under hospiteringen gjennomføre en egenpresentasjon på 10-15 min om egen rolle opp mot luftambulansetjenestetjenesten, forventet nytteeffekt av oppholdet, mulige forbedringspotensial, og eventuelle andre læringsmomenter for begge parter.

Flyging med ambulansehelikopter

Flyging med ambulansehelikopter innebærer en viss grad av risiko, enten man er passasjer eller aktiv deltakende under trening/øvelse. For å minimalisere risikoen, begrenses antall personer medbrakt i helikopter til et minimum. Hospitanter er forsikret som passasjerer i henhold til luftfartsregelverk.

Passasjer skal være kledt og utrustet for selv å kunne ta seg tilbake til basen for egen regning, dersom særlige behov oppstår under flyging. Dette gjelder også dersom hospitant er med på legebiloppdrag som alternativ til ambulansehelikopter. 

Medisinske behov skal prioriteres, og vakthavende lege for hvert oppdrag skal godkjenne om hospitanten/besøk kan medbringes. Fartøysjef har avgjørelsesmyndighet på flyoperativt grunnlag.

Søknad

Søknad om hospitering bør inneholde informasjon om hospitanten, utdanning, arbeidsgiver og sted, samt erfaring, planer og mål for hospiteringen.

Søknadsfrist er minimum 2 uker før hospitering, søknad sendes til medisinsk leder med kopi til baseleder ved den aktuelle helikopterbasen​.

Dagsbesøk

Dagsbesøk skal forhåndsavtales. Besøkene prioriteres etter faglig/tjenstlig behov. Normalt skal besøkene legges utenom helger og helligdager. Besøk bør også unngås på  mandager, fordi dette er vaktbyttedag ved ambulansehelikopterbasene. Før besøk skal det tas kontakt med baseleder/ vakthavende besetning ved basene, som på besøksdagen skal bekrefte at besøket kan gjennomføres etter planen. Besøk kan avlyses på kort varsel ved oppdrag, besøkende har ikke anledning til å oppholde seg på basen alene.

Dagsbesøk prioriteres til:

  • Personell i kategori 1-6 over
  • Trening for samarbeidspartnere
  • Orienteringer og møter

I likhet med ambulansehelikoptertjenesten er det travle dager. Dette gjør at  hospitering er begrenset. Hospitering er med få unntak forbeholdt helsepersonell med relevant studie- eller arbeidssituasjon. 

Et ambulansefly i en hangar

Foto: Avincis

Helseforetakene godkjenner søknader

Det er helseforetakene ved de respektive ambulanseflybasene som godkjenner hospiteringene sammen med operatøren Avincis Aviation Norway AS.  

Hospiteringen er begrenset til en dag. Det er i utgangspunktet ikke mulighet for flere sammenhengende dager.

Fartøysjef kan av operative grunner, og medisinsk personell kan av medisinske grunner, avvise å ha med hospitant på selve gjennomføringsdagen. Dette skal kun skje unntaksvis siden all hospitering avtales i forkant etter særskilt prosedyre. 

Søknad om hospitering sendes elektronisk til medisinsk baseledelse ved den ambulanseflybasen der hospiteringen ønskes.Oversikt over hvilket helseforetak som dekker hvilken base finner du i vår baseoversikt. 

Ved innvilget hospitering må basen sende skjema «Hospitering Ambulanseflytjenesten» for utfylling  og underskrift  av hospitant. Basen sender deretter skjemaet  til Luftambulansetjenestens flykoordineringssentral. Skjemaet inneholder opplysninger om hospitant og dennes pårørende og regulerer forhold rundt taushetsplikt, forsikring, forpliktelser, fotografering, og publisering på sosiale medier. Det vil også gis ut praktisk informasjon for hospiteringsdagen, blant annet om bekledning og legitimering, fra det respektive helseforetak der hospiteringen er avtalt.  

 

Sist oppdatert 19.10.2023