logo Luftambulansetjenesten

Eksterne dokumenter om Luftambulansetjenesten

Her finner du sentrale eksterne rapporter, utredninger og andre dokumenter som omhandler Luftambulansetjenesten. 

​Listen er ikke uttømmende

Rapport fra Helse Nord RHF: Transport av psykisk syke

Formålet med utredningen har vært å sikre god faglig kvalitet i hele pasientforløpet fra rekvirent, gjennom transportfasen inntil pasienten ankommer endelig behandlingssted. 
En viktig forutsetning har vært å etablere omforente prosedyrer som sikrer god 
risikovurdering for å vurdere ledsagerbehov. Herunder redusere bistand fra politi til de tilfeller det er nødvendig. Videre enes om riktig hastegradfastsetting og redusere 
ventetid. En profesjonell og forutsigbar ledsagertjeneste er avgjørende for å lykkes.

Rapporten kan du lese her

Fra virksomhetsdata til informasjon- helikopter

Helikopterpilot Anders Nordgaard Dahle har gjennom sitt arbeid med  masteroppgave i 2015 og prosjekt hos sin arbeidgiver Norsk Luftambulanse Helikopter (påbegynt i 2020) sett på virksomhetsdata for helikopter i perioden 2009-2022. Gjennomførte oppdrag og henvendelser, tidsbruk og kanselleringer på grunn av vær er noe av den virksomhetsdataen han tatt ut og sammestilt i denne rapporten som ble overlevert Luftambulansetjenesten HF i september 2023. 

Fra virksomhetsdata til informasjon

 

 

Evaluering av anbudsprosessen 

Under ledelse av Helse Vest RHF er det gjennomført en evaluering av prosessen med anskaffelse av ambulanseflytjenester, herunder at det blir gjort en vurdering av i hvilken grad problemene i tjenesten siden våren 2018 kan knyttes til denne.

Det er utarbeidet en rapport som viser at det er gjennomført en grundig anskaffelsesprosess. Rapporten inneholder flere læringspunkter til framtidige anskaffelser​.

Les rapporten av mars 2021 her

​Ekspertgruppens rapport om organisering av Luftambulansetjenesten​

Luftambulansen er en viktig del av en helhetlig akuttmedisinsk kjede. Norges geografi og bosetningsmønster gjør at luftambulansetjenesten er sentral 
for effektiv behandling, transport og beredskap ved
akutt sykdom og skade. 
 
Våren 2018 oppstod det utfordringer i beredskapssituasjonen, særlig i Nord-Norge. 

Stortinget ba regjeringen utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Det ble derfor satt ned en ekspertgruppe som skulle utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten​.
 
 

Tilsyn med ambulanseflytjenesten 

 
Statens helsetilsyns sin undersøkelse av om befolkningen i Nord-Norge får 
forsvarlige ambulanseflytjenester​. Rapporten kom i juni 2021 og kan leses i sin helhet her:
 
 

 

 

Sist oppdatert 20.06.2024