logo Luftambulansetjenesten

Styrende dokumenter

Her finner du strategisk målbilde og andre styrende dokumenter for luftambulansetjenesten. 

Pilot i cocpit

​​Strategisk målbilde 

Luftambulansetjenesten er en viktig del av den samlede akuttmedisinske kjeden.Tjenesten skal flyte sømløst over grensene mellom helseforetak, og er en knapp og kostbar ressurs.

God utnyttelse av ressursene krever god samhandling mellom helseforetak, operatører og Luftambulansetjenesten HF. 

Mål for luftambulansetjenesten

 • Befolkningen skal motta gode og likeverdige luftambulansetjenester døgnet rundt. Bruken av luft- og bilambulansetjenesten, og samspillet mellom disse, mellom helseforetak og regioner må standardiseres og harmoniseres.Organisering av tjenesten må understøtte dette, bl.a. gjennom felles standarder og retningslinjer, god organisering av koordinerende funksjoner og effektiv kompetansedeling mellom prehospitale, akuttmedisinske og flyoperative miljøer. Forskning og utvikling må bidra for å gi riktig respons, med riktig kvalitet, til hver hendelse.
 • Digital utveksling av pasientinformasjon og automatisering av virksomhetsdata fra alle aktørene er nødvendig for å sikre at tjenesten er forsvarlig og likeverdig, og at ressursene anvendes effektivt. 
 • De regionale helseforetakene ønsker å videreutvikle Luftambulansetjenesten HF, og sikre høy kvalitet gjennom gode anskaffelser og oppfølging av kontrakter. Anskaffelsesprosessene skal forbedres i tråd med evalueringen av forrige anskaffelse.

Les mer om Luftambulansetjenestens strategiske målbilde i Oppdragsdokumentet for 2023 her​

Kommunikasjonsstrategi ​

Luftambulansetjenestens kommunikasjonsmål: 

 • ​Landets beslutningstakere har grunnleggende kunnskap om vår tjeneste, et riktig bilde av hvordan luftambulanse drives i Norge i dag og hvordan ansvaret er fordelt. Det samme gjelder nære samarbeidspartnere eller yrkesgrupper som grenser inntil vårt ansvarsområde.
 • Vi har etablert et godt omdømme ved å kommunisere riktig og troverdig.
 • Vi arbeider kontinuerlig for å bedre vår kommunikasjon og anerkjenner det som et eget fag. Vår kommunikasjonsstrategi er godt kjent for alle medarbeidere. 
 • Vi har et godt forhold til media. 
 • Vi deltar aktivt i det offentlige rom. Det innebærer at vi står fram med meninger og tar initiativ til debatt om saker som er innenfor vårt fagområde, som grenser inntil det eller får betydning for tjenesten. Dette skjer i nært samarbeid med våre eiere.
 •  Vårt navn og vår rolle er allment kjent hos målgruppene.

Les hele kommunikasjonsstrategien her

Oppdragsdokument 2024

​Hvert år får de felleseide helseforetakene, deriblant Luftambulansetjenesten en bestilling fra sine eiere: De regionale helseforetakene. I denne bestillingen ligger overordna føringer, økonimiske rammer og faglige prioriteringer. 

Les hele oppdragsdokumentet for 2024

Kvalitetspolicy

 • Vi skal tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester med høy tilgjengelighet, hele døgnet og hele året. Dette ivaretas med kontinuerlig utdanning og trening av mannskaper, krav om en moderne flyflåte, tett oppfølging med leveranser a MTU og 24/7 tjenester fra FKS.
 • Vi skal sikre høy kvalitet og sikkerhet i tjenesten gjennom godt gjennomførte anbuds- og anskaffelsesprosesser, og oppfølging av kontrakter. LAT HF stab arbeider kontinuerlig for å følge opp avtaler og forberede nye (ny anbudsrunde, tilleggsordre osv).
 • Vi skal arbeide kontinuerlig for å forbedre ledelsessystemet for kvalitet. Det skal iverksettes risikoreduserende tiltak der risiko er uakseptabel høy. Denne prosessen går kontinuerlig. Nye momenter oppdages, risiko reduseres og atter nye momenter oppdages.
 • Vi skal jobbe for en kontinuerlig forbedring av tjenesten og styre innenfor krav, rammer og mål som er gitt, og de ressurser som blir stilt til rådighet i oppdragsdokumentet. I tillegg kanaliseres ytterligere behov og ønsker oppover i tjenestelinjen flere ganger årlig.
 • Vi skal være en synlig bidragsyter i den daglige driften og utviklingen av luftambulansetjenesten, og være det faglige kompetansesenteret innen vårt ansvarsområde. Vi arrangerer forskjellige møter, seminarer (bl.a. LAT-dagene) og bidrar til kurs/skolering for aktuelt personell.
 • Vi skal rekruttere og beholde kompetente og engasjerte medarbeidere, fordi våre ansatte er vår viktigste ressurs. 
 • Vi skal ha en effektiv saksbehandling. Vi er en liten organisasjon som har vist evne til å omstille seg raskt hvis behov endrer seg, eller kriser inntreffer.

Miljøpolicy

 • Våre prosesser med anskaffelser, disponeringer, vedlikehold og avfallshåndtering skal bidra til en bærekraftig utvikling. LAT HF deltar nå i alle tiltak innen miljø og klima på lik linje med landets RHF. Dermed kan vi benytte kompetanse og tiltak de har til rådighet.
 • Vi skal bidra til kontinuerlig miljøforbedringer i samarbeid med- og påvirkning av våre avtalepartnere.
 • Vi stiller miljøkrav til våre leverandører/operatører og luftfartøyene de opererer (fartøyene står for det meste av utslippene i forbindelse med luftambulansetjenesten).
 • Vi skal oppfylle våre samsvarsforpliktelser.
 • Vi følger mål og pålegg fra våre eiere på best mulig måte.
 • Alle ansatte skal bidra til kontinuerlig forbedringer av våre miljøprestasjoner.
Sist oppdatert 05.03.2024