logo Luftambulansetjenesten

Sjekkliste og informasjon

Bestilling av luftambulanse

Her finner du informasjon om hvem som bestiller luftambulanse, hvilke retningslinjer de må følge og sjekkliste som bør følge med pasienten på ambulansefly-oppdrag.

Ansatte som jobber med smittekuvøse
Ved akutt behov ringer man nærmeste  AMK-sentral på tlf. 113. Det er landets AMK-sentraler som iverksetter ambulanseoppdrag og koordinerer disse. Det skjer når publikum varsler om hendelser eller at leger og jordmødre rekvirerer ambulanse. Slike rekvisisjoner kommer fra primærhelsetjenesten eller helseinstitusjoner. Ambulansepersonell kan under oppdrag anmode om støtte av luftambulanse​.
 
 
Retningslinjene er primært ment for AMK-sentraler og annet helsepersonell som i kraft av sin stilling kan rekvirere luftambulanse. AMK-sentralene utarbeider på bakgrunn av retningslinjene spesifikke prosedyrer for sitt ansvarsområde.
 

Sjekkliste for ambulansefly

Det er utarbeidet en sjekkliste som de som bestiller ambulansefly bør fylle ut og sende med pasienten. På den måten sikrer man at ambulanseflytjenesten får den informasjonen de trenger for å transportere pasienten. 
 
 
 
 

Hovedprinsippene i retningslinjene for bestilling:

 
  • Luftambulanse kan brukes når det foreligger sykdom eller skade som krever rask og/eller spesialisert overvåkning, akuttmedisinsk behandling og transport. Bruk av luftambulanse skal alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller ambulansebåt og skal gi en forventet økt helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser.
 
  •  Luftambulanse kan også brukes i situasjoner hvor tidsfaktoren ikke er avgjørende, men hvor bruk av ambulansebil eller ambulansebåt vurderes å representere en uakseptabel fysisk eller psykisk belastning for pasienten, for eksempel ved spesielt lang transportavstand/tid eller ved åsteder som er vanskelig tilgjengelig for landbaserte ressurser.
 
  •  Ambulansefly og unntaksvis ambulansehelikopter kan også benyttes til tilbakeføringer av pasienter der lufttransport er nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Dette gjelder også der sykehusene må frigjøre kapasitet for å sikre tilfredsstillende beredskap for mottak av nye pasienter. Beredskapshensyn skal prioriteres foran tilbakeføringsoppdrag, og primært bør retur til egen base utnyttes til slike oppdrag.
 
  • I spesielle situasjoner, når det anses tvingende nødvendig på grunn av tidsaspektet, kan luftambulanse benyttes til transport av for eksempel medisinsk utstyr, medikamenter, organer, blod og helsepersonell.
 
  • Luftambulanse kan benyttes til enkle søk- og redningsoppdrag (SAR).
 
  • Luftambulanse skal ikke benyttes til andre politioppdrag enn SAR. Etter nøye vurdering kan imidlertid politi følge med for å sikre en trygg gjennomføring av akuttmedisinske oppdrag.
 
  • Redningshelikopter kan benyttes til ambulanseoppdrag etter godkjenning fra HRS.
 
  • ​Når det vurderes mer hensiktsmessig, kan luftambulansetjenestens personell rykke ut med legebil i stedet for luftambulanse. Legebil benyttes etter de samme kriteriene som luftambulanse og skal ikke erstatte varsling og bruk av kommunal legevakt.
 
 

Luftambulanseoppdrag med pasienter som omfattes av nordisk konvensjon

 
Det er kun nødvendige merutgifter til hjemtransport for pasienten som kan dekkes.
Dersom søknad om dekning av merutgifter fremmes av helsetjenesteyter (sykehus eller annen behandler) eller transportør på vegne av pasienten, er denne ansvarlig for å kreve inn pasientens egenbetaling som fastsatt i HELFOs vedtak.
 
Godtgjørelse for kostnader ved hjemreise les mer under Nordisk konvensjon artikkel 7
 
Nordisk konvensjon artikkel 7​
 
Alle oppdrag skal bestilles som vanlig via lokal AMK. 


 

Sist oppdatert 22.03.2024