logo Luftambulansetjenesten

Flykoordineringssentralen

Tjuefire timer i døgnet, syv dager i uken jobber de ansatte ved Flykoordineringssentralen (FKS) med å skaffe flytransport til syke og skadde pasienter over hele landet. 

Ansatt foran skjermene i sentralen

​FKS overvåker alle flygninger. Koordinatorene følger oppdragene fra behovet for fly meldes inn til oppdragene er utført. Sentralen har 13 ansatte. Leder, fagutvikler og koordinatorer.

FKS er samlokalisert med AMK-operatørene ved Universitetssykehuset i Tromsø. Tett samarbeid med medisinsk personell sørger for at både medisinske og operative behov blir løst på best mulig måte.

Sikrer flyberedskapen

Pasientene skal alltid flys til det sykehuset som kan gi dem rett behandling. Også når det betyr at pasienten må flys hele landet på langs.
Sentralens oppgave er å få alle pasienter raskt frem på en trygg og effektiv måte.

Samtidig skal FKS overvåke beredskapen for ambulansefly og tilrettelegge for at det finnes fly å sette inn ved akutte behov, så langt det lar seg gjøre.  
​Særlig er dette viktig i Nord-Norge der flyene løser mange akuttoppdrag.​​

 

Lager flygeplaner

FKS lager operative flygeplaner til alle flyginger. Før flyene kan ta av, må planene godkjennes av Eurocontrol i Brussel slik reglene er for all flytrafikk. Planene gir alle nødvendige opplysninger om flygningene: Hvor det skal flys, alternativ flyplass, vekt på fly, passasjerer, forventet avgangstid, osv. 


​Åpner flyplasser og lufthavner

Norge har 34 lufthavner med beredskap etter stengetid. For å løse akuttoppdrag kan FKS be AVINOR om å åpne disse utenom åpningstid. Noen ganger må tre lufthavner åpnes for å løse ett oppdrag. Dette fordi en alternativ flyplass alltid må være klar dersom den planlagte landingen ikke lar seg gjennomføre.
Når det haster kan FKS også be AVINOR om å åpne luftrom som er stengt og avsatt til militær øvelse/trening. Ambulanseflyene slipper da å fly store omveier for å komme frem.
 

Oppdrag i utlandet

Oppdrag i utlandet krever ekstra planlegging. FKS koordinerer rescEU-oppdrag​, flyr nordiske pasienter hjem fra Norge og flyr norske statsborgere til spesialistbehandling i utlandet. 
 

Sist oppdatert 26.04.2024