logo Luftambulansetjenesten
Bilde fra cocpit i helikopter

Om oss

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede operative driftsansvaret for all luftambulanse i Norge. Foto: Andreas Hjert

Luftambulansetjenesten er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehus. 

Samarbeidet i hele denne kjeden er avgjørende for å berge liv og helse. Kommunal legevakt, AMK- sentralene, bil-båt- og luftambulansene, samt akuttmottak/traumeteam i sykehus må alle spille på lag. 

 
Les mer om alle aktørene i tjenesten her: 
 
Information in English

Små flyvende «sykehus» 

Et vesentlig kvalitetselement i den norske luftambulansetjenesten er den høye medisinske kompetansen om bord. Dette er leger og sykepleiere som også arbeider i sykehusenes anestesi- og intensivavdelinger og som derfor kan gi avansert medisinsk behandling før og under transport.
I tillegg har alle redningsmenn på ambulanse- og redningshelikoptrene sykepleier- eller 
ambulansebakgrunn. 
 

Våre luftambulanser har meget avansert medisinsk utstyr om bord. 60 % av de pasientene vi flyr i ambulansehelikoptrene, har en alvorlig tilstand som ifølge flere vitenskapelige undersøkelser har en stor nytte av tidlig avansert medisinsk innsats. 


Vi flyr i hovedsak tre oppdragstyper:

  • ​Primæroppdrag – akutt sykdom og skade – pasienten befinner seg utenfor sykehus og skal bringes til rett sykehus raskest mulig. De fleste helikopteroppdragene er av denne kategorien.

  • ​Sekundæroppdrag – betyr å flytte pasient fra et sykehusnivå til et høyere nivå for å kunne giriktig og nødvendig behandling. Det kan for eksempel være en hardt skadd pasient som må behandles på et større traumesenter. Dette er den vanligste oppdragstypen for ambulanseflyene.

  • ​Tilbakeføringsoppdrag – bringe pasient fra et spesialsykehus til pasientens lokalsykehus for ferdigbehandling – det avlaster sykehuskøen ved de store sykehusene og gjør dem mer effektive. Dette er også en vanlig oppdragstype for ambulanseflyene.

I tillegg flyr våre ambulansehelikoptre søk og redning (SAR) på oppdrag fra redningsmyndighetene. 
Omlag 8 prosent av oppdragene våre er  SAR-oppdrag (søk og redning) og ambulanseoppdrag med redningsteknisk innslag. 
 
 

Organisering

Foretaket eies av alle de fire regionale helseforetakene: Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF ​og Helse Sør-Øst RHF

De fire helseforetakene har  et "sørge for" -ansvar for luftambulansetjenesten. Helseforetaket Luftambulansetjeneste HF er etablert for å ivareta dette ansvaret og sørger for den flyoperative delen av luftambulansen for hele landet. 
 
 
 
 Sist oppdatert 23.01.2023